Facilities

กระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวแบบใช้แรงเหวี่ง ซึงเป็นนวตกรรมแห่งชาติ ในการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นรายแรกในประเทศไทย
มุ่งมั่นพัฒนา ซื่อตรง จริงใจ